Ragnhild Monsen
Exhibition

separatutstillingen åpner

inngang er gratis.........entrance is FREE

for publikum 27. mai kl. 12.00.
Og vil fortsette frem til 16. juli, 

27. mai til 11. juni: Torsdag til søndag ,kl. 12-17
13. juni til 16. juli: Tirsdag til søndag., kl. 12-17

om kunstneren                                                                                  about the artist

Ragnhild Monsen (f. 1948) er utdannet ved Statens lærerskole i forming ( 1973 – 76 ), i billedvev under Maria Koppen. I perioden 1976- 80 assistent for tekstilkunstner Synnøve Anker Aurdal.
Monsen jobber i hovedsak med billedvev,og er en tradisjonsbærer såvel som en av våre mest sentrale tekstilkunstnere, Kunstneren har en lang merittliste med store utsmykkingsoppdrag, betydelige separatutstillinger og installasjoner både innenfor rom og i natur. Det 3x11 meter høye billedvevteppet 'Universet innenfor' som henger i foajeen på Rikshospitalet i Oslo, er et av hennes mest kjente verker. I 1997 ble hun, som den første tekstilkunstneren, invitert til festspillutstiller i Bergen.

Ragnhild Monsen (b. 1948) is educated at the Statens lærskole (1973 – 76), in tapestry under Maria Koppen. In the period 1976-80, assistant to textile artist Synnøve Anker Aurdal. Ragnhild's main weaving studios are located in Oslo
Monsen mainly works with tapestry, and is a bearer of tradition as well as one of our most central textile artists. The artist has a long track record of large decoration commissions, significant solo exhibitions and installations both indoors and in nature. The 3x11 meter tapestry 'The Universe Within', which hangs in the foyer of the women and childrens section of Rikshospitalet in Oslo, is one of her best-known works. As is her 'Rainbow' commission in Sorreisa Church.In 1997 she was the first textile artist invited to be the  festival exhibitor at the annual Bergen Music Festival - opened by  their Majesties King Harald and Queen Sonja

Exhibited/purchased in 16 countries including Canada,Japan,USA and many European countries 
individual exhibitions - 44
collective exhibitions - 45
large public commissions - 24

Kunsten
Billedveven er Ragnhild Monsens hovedredskap, selv om kunstneren også arbeider med installasjon og friere tekstile teknikker . Utstillingen viser billedvever i store format og deler av en serie under navnet Ikoner,som kunstneren har jobbet med de siste fem årene, og er en tekstil utforskning av psykologiske og følelsesmessige tilstander.

Ikoner er tradisjonelt forbundet med gresk-ortodoks religiøs tilbedelse, men betegner også de digitale symbolene vi bruker til daglig på teknologiske plattformer. I Monsens kunstnerskap står de imidlertid som fysiske, taktile symboler på indre tilstander, forsterket av arbeidenes filosofiske titler.
Kunstneren er opptatt av krefter både i mennesket og naturen,og de fire elementene, jord,ild, luft og vann, er ofte tilstede i arbeidene, som for henne representerer vår menneskelige væren
Verkenes tredimenensjonalitet gjør at de trer frem som skulpturelle arbeider i rommet. Med fargerikdom, sanselighet og symbolisme, treffer de et åndelig og spirituelt aspekt i oss

Hennes arbeider befinner seg gjerne i grenselandet mellom det abstrakte og figurative, med et formspråk som taler til fantasien og menneskets trang til å skape skjønnhet og mening.
Det er ofte basale og grunnleggende temaer som følger hennes kunstneriske praksis . Hun skaper ladede og energiske visualiseringer av allmenmenneskelige erfaringer, som gjør kunsten demokratisk og øker gjenkjennelsen hos publikum. Monsens billedunivers omslutter oss slik med menneskelige fellesnevnere, i form av ekspressive, visuelle strukturer.The art
Tapestry/weaving is Ragnhild Monsen's main medium, although the artist also works with installation and freer textile techniques. The exhibition shows tapestries in large format and components of a series called Icons, which the artist has worked with for the past five years, and is a textile exploration of
psychological and emotional states.

Icons are normally associated with Greek Orthodox religious worship, but also denote the digital symbols we use daily on technological platforms. In Monsen's artistry, however, they stand as physical, tactile symbols of inner states, reinforced by the works' philosophical titles.
The artist is concerned with forces in both man and nature, and the four elements, earth, fire, air and water, are often present in the works, which for her represent our human being
The three-dimensionality of the works means that they stand out as sculptural works in the room. With colourfulness, sensuality and symbolism, they strike a spiritual and spiritual aspect in us
Her works are often located in the borderland between the abstract and the figurative, with a style that speaks to the imagination and the human urge to create beauty and meaning.
There are often basic and fundamental themes that accompany her artistic practice. She creates charged and energetic visualizations of common human experiences, which make art democratic and increase recognition among the public. Monsen's pictorial universe thus surrounds us with human common denominators, in the form of expressive, visual structures.Norsk

Sted

Øya i Oslofjorden som er nærmest fastlandet, Hovedoya, har en rik historie med cistercienserklosteret som ble bygget i 1147 og gjennom tidene øyas bruk som militærbase tilbake i Napoleonskrigene og senere andre verdenskrig.
Øya har vakre skoger, strender og kulturarv.
Det tar rundt 6 minutter med ferge å nå øya fra Aker Brygge.
Galleriet Kunstsalen, som i seg selv er en gammel militærbygning, ligger kun en kort spasertur fra fergekaien, som du kan se på bildet til venstre). Galleriet er en ideell virksomhet som drives av kunstnere som har atelier i deler av bygget.

English

Location

The island in the OsloFjord that is closest to the mainland, Hovedoya has a rich history with the Cistercian monastry being built in  1147 and through the ages the island's use as a military base back in the Napoleonic Wars and more recently World War 2.
The island has beautiful forests, beaches and cultural heritage.
It takes around 6  minutes by ferry to reach the island from Aker Brygge.
The Kunstsalen gallery, itself an old military building, is just a short walk from the ferry landing stage, as you can see in the picture to the left). The gallery is a non-profit venture which is run by artists who have studios in parts of the building.

Hovedøya 

klikk på bildet for å gå til Kunstsaleon hjemmeside

click the picture to go to Kunstsalen websiteklikk på bildet for å gå til Ragnhild's hjemmeside

clcik the picture to go to Ragnhild's website